Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.

In deze verklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we verkrijgen. In onze verwerking van gegevens voldoen we aan alle vereisten van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens, wanneer uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan gerust contact met ons op! U mag ons altijd mailen of kan terecht op onze website.

1. Doelen, gegevens en bewaartermijn
Wij verzamelen en verwerken mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, zoals contact met klanten en gerichte advertenties voor potentiële nieuwe klanten (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen en leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van direct marketing en gepersonaliseerde reclame).

We delen ons contactenbestand op in categorieën van bedrijven (projectontwikkelaars, bouwbedrijven, architecten…) om vervolgens gericht te kunnen communiceren en adverteren.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende doeleinden waarvoor we gegevens verzamelen en verwerken, de preciese persoonsgegevens waar het telkens over gaat en de concrete bewaartermijnen:

1.1. Klantencontact – telefoon, post, e-mail en/of webformulieren
Voor dit doel gebruiken we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden enkel opgeslagen en verwerkt nadat hiertoe toestemming werd gegeven.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van gegevens voor klantencontact worden op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: informatie bezorgd via email of telefoon wordt door ons bijgehouden zolang dit nodig is voor de samenwerking en kan steeds op verzoek verwijderd worden.

1.2 Optimalisatie website – verzamelen en analyseren statistieken
Voor dit doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • IP Adres
 • Locatie
 • Bezoekersgedrag

Deze gegevens worden enkel opgeslagen en verwerkt nadat hiertoe toestemming werd geveven.

Bewaartermijn
We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.3 Klantenwerving – verzamelen gegevens via digital advertising voor (direct) marketing
Voor dit doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Functietitel
 • Bedrijf
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden enkel opgeslagen en verwerkt nadat hiertoe toestemming werd geveven.

Bewaartermijn
We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

2. Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

3. Overmaken gegevens aan derden
Indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van onze vooropgestelde doeleinden, kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons (Brandstichters) verbonden zijn of met één van onze andere partners; we garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

4. Websites van derden
Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waarnaar wordt verwezen via links op de website van Brandstichters. We garanderen niet dat deze externe websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen en raden u dan ook aan om de privacyverklaringen van de betreffende websites te lezen voor u er gebruik van maakt.

5. Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van wijzigingen. Bovendien zullen we u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen van veranderingen in ons privacybeleid.

6. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw persoonsgegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten waarvoor we uw persoonsgegevens nodig hebben, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om de gegevens die we van u verwerken in te kijken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u op ieder moment het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

7. Een klacht indienen
Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

8. Contactinformatie
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot uw gegevens of deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Wambach
Jozef Guislainstraat 112b
9000 Gent
Belgium

België
Website: https://brandstichters.be
Email: spark@brandstichters.be